Studieprogramma

Militaire geschiedenis (Geschiedenis)

In het programma Militaire geschiedenis bestudeer je oorlog vanuit verschillende theoretische, methodologische en historiografische benaderingen: militaire geschiedenis is een dynamisch onderzoeksveld dat veel verschillende benaderingen en een snelle ontwikkeling kent, en veelvuldig inspiratie opdoet bij aanpalende historische en sociaalwetenschappelijke vakgebieden. We doen recht aan ons dynamisch onderzoeksgebied door de methodologische en theoretische rijkdom te benadrukken.

Opbouw programma

Het programma heeft een studielast van 60 EC, bestaande uit:

  • 18 EC kernvak
  • 12 EC themavak
  • 12 EC keuzevakken
  • 18 EC masterscriptie

UvA Studiegids

In de studiegids vind je meer uitleg over het studieschema en een uitgebreide beschrijving van het kern- en themavak, evenals een overzicht van de verschillende keuzevakken waaruit je kunt kiezen.

Masterscriptie

Met de masterscriptie toont de student dat hij/zij over het vereiste niveau beschikt voor het verkrijgen van de graad van master. Daarom wordt de scriptie ook wel de 'masterproef' genoemd. De scriptie komt tot stand onder individuele begeleiding van een docent, maar wordt voorbereid in het kernvak. Tijdens dit kernvak stellen studenten zelf het thema van de scriptie vast en krijgen zij advies bij het opstellen van een onderzoeksvoorstel, het inventariseren van de stand van de wetenschap op het gekozen onderzoeksterrein en het selecteren en bestuderen van relevant bronmateriaal. Tevens wordt tijdens het kernvak contact gelegd met de beoogde scriptiebegeleider en krijgen studenten informatie over de eisen waaraan een scriptie moet voldoen. Om aanspraak te kunnen maken op individuele begeleiding door de scriptiebegeleider, dient het kernvak afgerond te zijn.

De scriptie is het schriftelijke verslag (in 17.000-23.000 woorden) van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van zelfstandigheid, maar met een begeleider.

Doorstroommogelijkheden

Studenten kunnen tijdens hun eenjarige of duale masterprogramma overstappen naar een onderzoeksprogramma. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kunnen zij in de meeste gevallen de tijdens het eenjarige en/of duale programma behaalde vakken meenemen naar het onderzoeksprogramma. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.

Published by  Faculty of Humanities

27 May 2017